Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Koncepce rozvoje školy | Nová Hradečná
Dnes je: středa, 24. duben 2024
Svátek má: Jiří

Koncepce rozvoje školy

Dovolte mi ,abych Vás seznámila s naší představou o rozvoji dvojtřídní školy v Nové Hradečné. Připomínám , že díky vstřícnému přístupu zastupitelů obce byla zdejší škola osamostatněna a znovu otevřena v r. 1994.

Troufám si také tvrdit,že škola je pro obec velkým přínosem.Rodiče s dětmi nejsou nuceni od dětství někam dojíždět . Již v útlém věku se také formuje vztah člověka k rodině , škole,obci ,vrstevníkům, a celé společnosti.V této době získává jedinec pocit sounáležitosti k rodné obci a v tomto spatřuji hlavní přínos existence dobře fungující školy ve vesnici.

V malotřídní škole je kladen důraz na jiný způsob výuky, než jaký známe z klasické školy.V tomto nespatřuji handicap,jak by se mohlo zdát,ale naopak přednost.Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci. Žáci se učí samostatně pracovat ,analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci.Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř okamžité získávání zpětnovazební informace o zvládnutí učiva.Žáci,kteří odcházejí do spádové školy v Troubelicích jsou hodnoceni jako samostatní s velmi dobrou čtenářskou úrovní, což potvrzují i sami učitelé.

Jsem přesvědčena o tom ,že malotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školského systému v naší zemi a v některých aspektech klasickou školu mohou i předčit.Zda se to povede i naší škole bude záviset také na pedagogickém nadšení a osobním úsilí každého zaměstnance.

Chceme se zaměřit na tyto priority:

 1. Dobrá spolupráce se zřizovatelem – obcí, snaha vést žáky k vlastenectví a vztahu k regionu .
 2. Spolupráce s místní MŠ,vzájemné setkávání dětí na společných akcích (plavecký výcvik,výlety,návštěva kulturních pořadů,maškarní karneval ,dětský den ,sportovní odpoledne )a pomoc při organizaci netradičního zápisu do první třídy.
 3. Spolupráce s rodiči a prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole, založení Školské rady , Dny otevřených dveří apod.
 4. Podílet se , tak jako dosud, na kulturních a společenských událostech obce a zájmových organizací působících v obci (vítání dětí,oslavy svátku matek ,slet čarodějnic,drakiáda ,novoroční výstup na Bradlo,návštěva koncertů Kruhu přátel hudby).
 5. Ve výuce maximálně využívat výukové programy při práci na PC a využívat služeb nově vytvořené informační a komunikační infrastruktury ve škole a dále ji rozšiřovat.
 6. Uplatňovat ve vyučování při plnění závazných učebních osnov nové alternativní metody výuky,účastnit se DVPP a dalších seminářů,zajišťovat exkurze a návštěvy zajímavých míst v regionu.
 7. Motivovat žáky k aktivní účasti na recitačních , výtvarných , přírodovědných a sportovních soutěžích
 8. Prezentovat práci žáků před rodiči na již tradičních akcích (vánoční besídka, Adventní koncert, vynášení Morany a vítání jara,Slavnost slabikáře apod.) a společně s rodiči na konci školního roku pořádat Zahradní slavnost s přespáním žáků ve škole.
 9. Zapojení do projektu “ Zdravá škola“ .
 10. Aktualizovat učební pomůcky ,doplňovat knihy do učitelské i žákovské knihovny,zařadit do výuky vhodné CDROMy s encyklopedickým charakterem.
 11. Prevence sociálně patologických jevů u žáků, vytvořením Minimálního preventivního programu přímo „na míru“ naší školy .
 12. Podporovat sociální chování žáků (dobrovolná účast na charitativních akcích).
 13. Využívat poznatky z oblasti speciální pedagogiky .
 14. Pokračovat v údržbě a modernizaci školních prostor za podpory zřizovatele.
 15. Dovybavit školní zahradu pro sportovní vyžití dětí.
 16. Spolupracovat s DDM v Uničově, se spádovou školou v Troubelicích a s okolními malotřídními školami (ZŠ Paseka).
 17. Rozšířit stávající počet tříd na tři a tím umožnit žákům absolvovat první stupeň ZŠ v obci .
 18. V zájmové činnosti a využití volného času dětí pokračovat ve stávajících kroužcích (keramický a výtvarný,hra na flétnu ,kroužek AJ,pohybové hry se zaměřením na floorball )

 

 

Mobilní rozhlas

Napište nám

Pokud nám chcete něco sdělit, využíjte prosím formulář el. podatelny

Přejít na stránku el. podatelny

Novinky na e-mail

Nechte si zasílat aktuální informace na e-mail, dostanou se tak k Vám novinky z dění obce.

Registrovat k odběru

Zelená Stuha Naučná stezka krajinou památného Bradla Ochutnávej Hradečnou POV 2020 Protikorupční linka Olomoucký kraj
Mas Uničovsko Mikroregion